2021 рік

ДН травень 05.05 - 07.05

ДН квітень 12.04 - 16.04, 19.04 - 23.04, 26.04 - 30.04

ДН січень 11.01 - 15.01, 18.01 - 22.01

2020 рік

ДН грудень  21.12 - 24.12

ДН жовтень з 21.10. по 26.10

Географія, 8 клас  Період   27.04 – 08.05.2020 

Географія, 8 клас  Період 06 – 24.04.2020

із 12.03.2020 по 30.03.2020

8 клас    Тема: Природокористування                                                                                                                                                                                   Опрацювати § 40, 41, 42.

Звернути увагу на такі питання:

1.Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.  Дослідження . Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини (підручник, ст.207 усно)

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Практична робота 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.(підручник, ст.213)

Моніторинг навколишнього середовища.

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку. Дослідження . Вплив компонентів природи на здоровя людини (ст. 216)

Матеріали для опрацювання розміщені також на авторському блозі «Меридіани знань» за посиланням https://jasinskayairina.blogspot.com/2016_03_27_archive.html

Після опрацювання відповідних параграфів:

  1. виконати практичні роботу 10 на контурній карті;
  2. дати відповіді на тестові завдання. Відповіді вислати у Facebook за посиланням Ирина Ясинская, або на електронну адресу irenmoskovka@gmail.com

Відповіді вислати до 30.03.2020 р.

ТЕСТ  1.          Природокористування. Екологічна ситуація в Україні

1.Виникнення глобальних екологічних проблем зумовлено передусім нехтуванням людством такої закономірності розвитку географічної оболонки, як:

А)ритмічність   б) широтна зональність   в)цілісність  г)висотна поясність

2.Проаналізуйте пропозиції депутатів міської ради одного з промислових центрів України щодо оздоровлення міського середовища. Доберіть заходи, спрямовані на збільшення частки ландшафтів, близьких до природних (3 відповіді):

1)винести кінцеві зупинки автобусних маршрутів на межу міста

2)створити озеро у виробленому піщаному кар’єрі на околиці міста

3)збільшити потужність сміттєпереробного заводу

4)розширити парк за рахунок рекультивації території ліквідованого заводу

5)побудувати багаторівневі розв'язки на перехрестях головних вулиць

6)провести реконструкцію фасадів будівель на головних вулицях

7)відновити «зелену зону» навколо теплоелектростанції

3.Для кожного типу підприємства в Україні визначте домінуючу екологічну проблему, спричинену виробничим процесом на цьому підприємстві.

1)забруднення повітря парниковими газа     

2)забруднення поверхневих і ґрунтових вод

3)накопичення відвалів гірських порід

4)зниження рівня ґрунтових вод          

5)радіоактивне забруднення ґрунтів

А)теплова електростанція          

Б)цегельтний завод з глиняними кар’єрами    

В)гірничо-збагачувальна фабрика      

Г)паперово-картонний комбінат          

 

4.Укажіть приклад збільшення негативного впливу на стан довкілля:

А) зменшення матеріаломісткості промислового виробництва

Б) збільшення частки бурого вугілля в енергетичному балансі

В) створення ландшафтних парків у районах скупчення териконів

Г) модернізація систем очистки води на підприємствах

5.Ознакою переходу до сталого розвитку людства є:

А) розвиток атомної енергетики

Б) збільшення витрат коштів на озброєння держав

В) збільшення площі деградованих земель

Г) упровадження безвідходних технологій

6.Укажіть приклад раціонального природокористування:

А) поздовжня оранка схилів на полях

Б) багаторазове використання води на підприємстві

В) розорювання цілинних ділянок степу

Г) насипання териконів поблизу вугільних шахт

7.Прикладом нераціонального природокористування є:

А) лісовідновні заходи на місцях лісових пожеж

Б) створення лісових полезахисних смуг

В) розчищення лісів від сухостійних дерев

Г) вирубування лісів у долинах малих річок

8.Установіть відповідність між регіонами України та характерними для них наслідками господарської діяльності людей:

А) Донбас   

Б) Карпати  

В) Полісся   

Г) Причорномор’я

 

1)радіоактивне забруднення

2) самозаймання териконів        

3)вторинне засолення ґрунтів

4)катастрофічні паводки на річках 5)накопичення відходів уранового виробництва

Населення                          

Опрацювати § 43, 44, 45.

Звернути увагу на такі питання:

1.Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження   Чубинського.

Демографічна політика. Практична робота 11. Обчислення показників природного та механічного рухів населення в різних регіонах України (ст. 222)

2.Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практична робота 12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу. (ст. 227)

3.Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

Практична робота 11 (продовження, ст. 233)

Матеріали для опрацювання розміщені також на авторському блозі «Меридіани знань» за посиланням https://jasinskayairina.blogspot.com/2016_03_27_archive.html

Після опрацювання відповідних параграфів:

  1. виконати у робочому зошиті практичні роботи 10,11;
  2. дати відповіді на тестові завдання. Відповіді вислати у Facebook за посиланням Ирина Ясинская, або на електронну адресу irenmoskovka@gmail.com

 

Відповіді вислати до 30.03.2020 р.

Тест 2. Населення.

1.Майже 61% населення зосереджено в:

А) Азії  Б)Америці  В)Африці  Г)Європі

2.Переміщення людей по території зазвичай із зміною місця перебування назавжди або на певний проміжок часу, називають:

А)інфляцією  Б)депопуляцією  В)міграцією  Г)дефляцією

3.Виберіть три найсуттєвіші причини зменшення населення в Україні:

А)екологічна ситуація  Б)релігійні причини  В)природні умови

Г)економічні негаразди  Д)політичні причини  Е)соціальні причини

4.Природній приріст визначають як:

А)різницю показників народжуваності та смертності

Б)суму показників народжуваності та смертності

В)частку показників народжуваності та смертності

Г)добуток показників народжуваності та смертності

5.В наш час, пік "демографічного вибуху" спостерігається у:

А)Азії  Б)Європі  В)Африці  Г)Америці

6.Якщо кожне наступне покоління чисельно менше за попереднє, то відбувається процес:

А)"винищення нації"  Б)"старіння нації"  В)"омолодження нації"

7.Наймолодші за "середнім віком" країни розташовані у:

А)Європі   Б)Америці   В)Африці   Г)Азії

8.Для якого типу вікової структури населення характерним є велика (іноді - половина) частка дітей і людей молодого віку та дуже мала частка літніх людей:

А)першого (регресивного) типу  Б)другого (прогресивного) типу

9. Графічне зображення розподілу населення за віком і статтю має назву:

А) статево-віковий графік  Б)статево-вікова піраміда

В) статево-вікова інфографіка   Г)статево-вікова діаграма

10. Щоб знайти сальдо міграції, необхідно виконати дію:

А) добуток між кількістю іммігрантів та емігрантів

Б) сума між кількістю іммігрантів та емігрантів

В) різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів

Г) частка між кількістю іммігрантів та емігрантів

11.Найбільшою діаспорою є група українців, що живе у:

А)США   Б)Канаді  В)Бразилії   Г)Росії

12. Якщо людина покидає рідну країну і виїжджає на постійне проживання в іншу країну, то це приклад:

А) еміграції    Б)імміграції

13. У ХХ столітті виник новий різновид міграцій, що полягав у переманюванні спеціалістів високої кваліфікації, його називають:

А) "відплив умів"   Б) "міграції умів"   Г)"приплив умів"