Мета: розвиток творчого потенціалу кожної людини. Забезпечення реалізації кожною особистістю її нахилів і здібностей.

 

Структура виховної роботи Московського НВК

 
 

Виховну систему управління закладу

будуємо на таких педагогічних ідеях:

 • виховання в шкільному та сімейному колективах;
 • всебічний розвиток особистості учнів;
 • виховання морально-етичних якостей;
 • виховання громадянської гідності, віри в добре начало в людині, любові до рідної землі та рідного краю.
 

 Концепція виховної системи -  забезпечення умов для розвитку і самореалізації учнів відповідно до їхніх здібностей, суспільних та власних інтересів у контексті особистісно-орієнтованого підходу у вихованні.

 

  Практичний аспект -  ввести особистість у світ світоглядних ідей, формувати соціальні настанови та ціннісні орієнтації, розвивати гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби.

 

Завдання виховної діяльності:

 • гуманізація виховного процесу, що виявляється у забезпеченні умов для реалізації особистості відповідно до сформованих інтересів .;
 • організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу;
 • постійне удосконалення майстерності вчителя як класовода, здатного компетентно займатися виховною діяльністю;
 • постійне удосконалення майстерності класного керівника, здатного компетентно займатися виховною діяльністю;
 • підтримка та зміцнення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;
 • розвиток учнівського самоврядування.
 

Методична спрямованість:

 • планування виховної роботи;
 • організація і стимулювання дій школярів на основі пізнавальних інтересів та життєвих потреб;
 • контроль і корекція здобутих учнем знань, умінь та навичок у процесі виховної роботи;
 • аналіз результатів освіти, виховання та розвитку учнів.
 

Пріоритетні напрямки виховної роботи нашої школи:

 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання духовної культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності4
 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;
 • зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.
 • Основні напрямки колективної творчої діяльності школярів сплановано згідно з Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепцією громадського виховання, патріотизму,  заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму, профілактика правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління.

 

 

Принципи виховної системи:

 • єдність національного і загальнолюдського виховання;
 • природа та культуро відповідність виховання;
 • активність, самодіяльність і творча ініціатива;
 • демократизація та гуманізація виховання;
 • єдність навчання і виховання;
 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
 • гармонізація родинного й суспільного виховання;
 • особистісно орієнтований підхід у вихованні.